Главни одбор

Главни одбор

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између две седнице Скупштине.
Председник Странке је по функцији председник Главног одбора.
Заменик председника Странке је по функцији заменик председника Главног одбора.
Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.

Састав Главног одбора
Главни одбор има четири стотине чланова.
Чланови Главног одбора могу да буду: чланови по функцији и именовани чланови.
Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора, чланови Председништва Странке, председници савета странке, председник Статутарне комисије, председник Надзорног одбора, председник Службе за информисање, председници или повереници окружних и градских одбора.
Остале чланове Главног одбора именује, на предлог председника Странке, Скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

Надлежност Главног одбора
1. утврђује политику Странке;
2. припрема седнице и спроводи одлуке Скупштине;
3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне;
4. решава сукоб надлежности између органа Странке;
5. бира и опозива четири потпредседника Главног одбора;
6. бира и опозива председника Извршног одбора;
7. на предлог председника Странке доноси изборни Програм Странке, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу;
8. анализира и оцењује резултате избора;
9. кандидује државне функционере из редова чланова Странке;
10. утврђује изборну листу за избор народних посланика;
11. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације;
12. разматра и усваја  годишњи извештај председника Странке о раду Странке;
13. покреће поступак за изгласавање неповерења председнику Странке и заменику председника Странке на Скупштини;
14. даје сагласност за отуђење непокретне имовине Странке;
15. разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;
16. разматра и усваја извештај Извршног одбора;
17. доноси Пословник о свом раду и друге опште акте Странке из своје надлежности;
18. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.
У изузетним случајевима, Главни одбор може да донесе одлуку из надлежности Скупштине двотрећинском већином од укупног броја чланова.
Пре доношења одлуке из надлежности Скупштине, Главни одбор је дужан да прибави мишљење Статутарне комисије.

Сазивање и рад Главног одбора
Рад Главног одбора се одвија на седницама.
Изузетно, одлуке Главног одбора могу да буду донете и писаним изјашњавањем чланова по поднетим предлозима
Седницу Главног одбора сазива и њоме руководи председник Странке.
Председник Странке је дужан да закаже седницу Главног одбора када то писмено затражи најмање 201 члан Главног одбора.

Седнице Главног одбора су јавне.
Одлуком већине од укупног броја чланова Главног одбора седница може да се одржи без присуства јавности.

Седница Главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Главног одбора.
Главни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије.
Вођење седнице Главног одбора и гласање на седници Главног одбора уређују се пословником о раду Главног одбора.